Lineups
Wuhan Xinhua Road Sports Center
4-3-3 4-2-3-1
Hubei Istar
Hubei Istar
Gao Feng Coach
63
86'
6.6
63
80'
6.4
56
81'
6.3
65
64'
6.4
61
86'
6.2
50
69
66
62
57'
48
90'
67
41
43
58
46'
42
43
46
42
65'
50
53
44
55