H2H

6

เหย้า - โกลเด้น สเตท วอริเออร์ส

ลีกนี้

W X2 L X3 pts 105.6 - 105.4 ต่อเกม

# โกลเด้น สเตท วอริเออร์ส

6

เยือน - โกลเด้น สเตท วอริเออร์ส

ลีกนี้

W X2 L X4 pts 99.8 - 98.2 ต่อเกม

# วอชิงตัน วิซาร์ดส์

6

เหย้า - โกลเด้น สเตท วอริเออร์ส

ลีกนี้

W X3 L X3 pts 94.0 - 95.0 ต่อเกม