H2H

6

เหย้า - สโมสรฟุตบอลฟีออเรนตีนา

ลีกนี้

W X1 X0 L X0 7.0 - 1.0 ต่อเกม

# สโมสรฟุตบอลฟีออเรนตีนา

6

เยือน - สโมสรฟุตบอลฟีออเรนตีนา

ลีกนี้

W X2 X2 L X2 1.3 - 1.0 ต่อเกม

# ระหว่างประเทศ: อินเตอร์เนชันแนล เฟรนด์ลี่ เกมส์ HT FT

# เครโมเนเซ

6

เหย้า - สโมสรฟุตบอลฟีออเรนตีนา

ลีกนี้

W X3 X0 L X3 2.3 - 1.5 ต่อเกม

# อิตาลี: คอปป้า อิตาเลีย HT FT

# ระหว่างประเทศ: คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์ HT FT